TÜZÜK


ANKARA TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

MADDE 1.DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ:

Derneğin adı, ANKARA TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER DERNEĞİ’dir. Derneğin kısa adı ANTOD’tur. Derneğin merkezi Çankaya-Ankara’dır. Derneğin şubesi açılmayacaktır.

 

MADDE 2.DERNEĞİN ÇALIŞMA AMACI:

Anayasamızın öngördüğü esaslara, Atatürk ilke ve inkilaplarına bağlı ve uygun olarak Ankara Turizmine ve Otelciliğine gönül veren profesyonel yönetici ve işletme sahiplerinin; turizme maddi ve manevi katkıda bulunmak için tanışma ve görüşmelerini sağlamak, birbirlerini daha yakından tanımalarına yardımcı olmak ve böylece karşılıklı dostluk, sosyal, kültürel ve ticari işbirliğini geliştirmek ve güçlendirmek, kamuoyunda etkin rol oluşturmak, üyelerin şirketlerinin toplumsal gelişiminde onlara yardımcı olmak, turizmcilerin bilgi yetenekleri artırmak için bireysel olanakları sağlamak, turizm dayanışma ruhunu geliştirmek ve toplumun sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunmalarını sağlamak, ülke ekonomisine ve tanıtımına katkıda bulunmaktır.

Dernek, derneğin faaliyet gösterdiği illerdeki tüm turistik işletme ve konaklamaların koordineli olarak bilgi ve tecrübelerinin aktarması yapılarak çalışmalarını düzenli bir şekilde sürdürmesine yardımcı olmak, böylece ülke turizmini geliştirmektir. Faaliyet alanı Ankara bölgesini kapsar. Dernek, bu bölgelerde çalışmalarını sürdürmek amacı ile kurulmuştur.

 

MADDE 3.DERNEĞİN ÇALIŞMA KONULARI, ÇALIŞMA BİÇİMLERİ VE FAALİYET ALANI:

1.    Turizmin bütün fonksiyonları ile ülke yararına gelişmesini sağlamak amacı ile üyelerine etkili ve düzenli hizmet verebilmeleri için mesleki birlik ve beraberliğin kurulmasını sağlamak, üyelerin birbirleri ile işbirliğini ve koordinasyonunu gerçekleştirmek, turizme ilişkin kamu ve özel sektör kuruluş ve örgütleri ile olan ilişkilerini koordine etmek, aralarında hızlı ve doğru bilgi alışverişini sağlamak,

2.    Faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesi için araştırmalar yapmak,

3.    Kurs, seminer, konferans ve panel gibi eğitim çalışmaları düzenlemek,

4.    Amacın gerçekleştirilmesi için gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin etmek, dokümantasyon merkezi oluşturmak, çalışmalarını duyurmak için amaçları doğrultusunda gazete, dergi, kitap ve bülten gibi yayınlar çıkarmak,

5.    Amacın gerçekleştirilmesi için sağlıklı bir çalışma ortamını sağlamak, her türlü teknik araç ve gereci, demirbaş ve kırtasiye malzemelerini temin etmek,

6.    Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

7.    Tüzük amacının gerçekleştirilmesi için ihtiyaç duyulan gelirleri temin etmek amacıyla iktisadi, ticari ve sanayi işletmeler kurmak ve işletmek,

8.    Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

9.    Üyeleri arasında beşeri münasebetlerin geliştirilmesi ve devam ettirilmesi için yemekli toplantılar, konser, balo, tiyatro, sergi, spor, gezi, eğlenceli etkinlikler vb. düzenlemek veya üyelerinin bu tür etkinliklerden yararlanmalarını sağlamak,

10.  Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

11.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda yurt içinde ve yurt dışında vakıf kurmak, federasyon kurmak veya kurulu bir federasyona katılmak, gerekli izin alınarak derneklerin kurabileceği tesisleri kurmak,

12.  Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

13.  Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

14.  Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zorunlu ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

15.  Faaliyet gösterdiği yerlerde temsilcilikler açmak,

16.  Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

17.  Bölge ve ülke turizminin gelişiminde her türlü girişimlerde ve hizmetlerde bulunmak,

18.  Turistik işletmeler ve yatırımcılar arasında işbirliğini sağlayarak tesislerin sorunlarını asgari müştereklerde toplayıp çözümü için ilgili kurum ve kuruluşlarla, gerekirse Bakanlıklar nezdinde takip etmek, üye tesislerin birbirleriyle aynı zamanda seyahat acenteleri ve turizme ilişkin kamu ve özel sektör kuruluş ve örgütleri ile olan ilişkilerini koordine etmek,

19.  İdare ve teknik alanlarda eğitimi sağlamak, Bu amaçla;

a-Konuları içerisinde seminerler, konferanslar düzenlenmesini sağlamak,

b-Milli Eğitim Bakanlığı’ndan izin almak kayıt ve şartıyla dil kursları ve turizm konusuyla ilgili diğer kursların düzenlenmesini sağlamak,

c-Turizm politikası, turizm eğitimi, tanıtma, halkla ilişkiler, iletişim ve pazarlama gibi konularda faydalı olacak çalışmalar ve bu konularda yayınlar yapmak,

d-Elemana ihtiyacı olan turistik tesislerin eleman teminine yardımcı olmak,

20.  İşletmelerin iç ve dış piyasada pazarlanmasını sağlamak için;

a-Kültür ve Turizm Bakanlığı ve seyahat acenteleri ile işbirliği yapmak, turizm ile ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği içinde bulunmak,

b-Yurt dışında ve yurt içindeki turizm ile ilgili birlik ve kuruluşlara üye olmak, temsilciliğini üstlenmek veya kurmak,

c-Etkin bir pazarlama sistemi geliştirmek ve kolektif pazarlama çalışmaları yapmak,

21.  Turizm gelişimi için;

a-Alt yapı tesisi/ tesisleri yapımını teşvik etmek,

b-Tüketim maddelerinin üretilmesini teşvik etmek,

c-İç turizmi teşvik etmek,

d-Turizm ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı fuarlara katılmak,

e-Turizm sezonunun uzatılması için çaba harcamak. (Av turizmini, kaplıca ve içme sularının değerlendirilmesi ile ilgili sağlık turizmini geliştirmek, kayak ve çeşitli sportif faaliyetler düzenlemek gibi)

f-Uluslararası standartlar göz önünde bulundurularak tesislerin eksik yönlerinin düzeltilmesi için çalışmak,

g-Türk el sanatlarını ve folklorunu tanıtmak,

h-Gerekirse festivaller, karnavallar ve yarışmalar düzenlemek,

ı- Uluslararası fuar ve sergilere katılmak,

i- Kuruluş halinde veya henüz proje döneminde bulunan turistik tesislerin ihtiyacına cevap verecek finansman kaynakları araştırmak, tevzi etmek ve geliştirmek,

j-Kalite, fiyatlar, personel ve müşteri konularında üyeler arasında bir oto kontrol sistemi oluşturmak,

k-Üyelerin, mensubu bulundukları işletmelerin fiyat politikasının tayinine fiyat ve tanzim tespitine yardımcı olmak,

L-Üyelerine iç ve dış piyasalardan toptan veya perakende malzeme teminine yardımcı olmak,

m-Örnek tesisler açmak ve/veya işletmek ve bunun için gerekli organizasyonu yapmak,

22.  Ülkemizin tanıtılması için basın ve yayın kuruluşları ile işbirliği yapmak ve onlara gerekli dokümanları vermek,

23.  Yurt dışında ünlü turizm yazarlarının ve seyahat acentelerinin temsilcilerini ülkemize davet etmek,

24.  Ülkemize birden fazla kez gelen turistleri ve turizm alanında başarılı hizmetler veren işletmecileri ödüllendirmek,

25.  Turistik eşya satıcıları ile diyalog kurup, onların turiste davranışlarını daha cazip hale sokmak,

26.  Turizm alanında hizmet veren diğer organizasyonlara (federasyon) katılmak ve bunun için aynı amaçlı diğer dernekler ile işbirliği yapmak,

27.  Dernek, turizm alanında faaliyet gösterir. Yukarıda belirtilen amaçları gerçekleştirmek için; Ankara Bölgesindeki turistik otelciler ve işletmeciler arasındaki bilgi, fikir, mesleki eğitim ve turizm alanlarında üyeleri arasında ulusal ve uluslararası işbirliği yaparak gerekli koordinasyonu sağlayıp bu konular ve bu konularla ilişkili hususlarda gerekli çalışmaları yapmayı amaçlar.

28.  Dernek, amaçlarıyla ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda kendi aralarında veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere ve yetkili organların kararı ile platform oluşturabilir. Platform, kanunların dernek için yasakladığı amaç ve faaliyet konuları doğrultusunda kurulamaz ve faaliyet gösteremez.

29.  Dernek, amaç ve hizmet konuları için gerekli taşınmaz malları iktisap eder, kiralar; ihtiyaç dışı taşınmazları satar, taşınmaz mallar üzerinde her türlü aynı hakları tesis ve terkin eder, ettirir. Kiralanacak veya satın alınacak bir gayrimenkulü dernek gelirlerinden karşılayarak restore ettirebilir, amacına uygun işletmeler kurar ve işletir, her türlü inşaatı yapar veya yaptırır.

30.  Üyelerinin faaliyetleri ile ilgili her türlü haklarını korumak, gerekli yasal yollara başvurmak, idari ve adli davalar açmak,

31.  Turizmin gelişmesi için, ülkenin doğal, tarihi, arkeolojik ve sosyokültürel değerlerinden faydalanabilmek için kış, av, su sporları, sağlık turizmi ve inanç turizmi dahil sportif ve sair her türlü faaliyetler düzenlemek, örnek tesisler açmak, bunun için gerekli organizasyonu kurmak, Türk el sanatlarını, folklörünü tanıtmak, festivaller, karnavallar, yarışmalar, fuarlar düzenlemek, TTK ve iş etiği uyarınca üyeleri aleyhine açıkça haksız rekabet teşkil eden faaliyetleri önlemeye çalışmak, gereken tedbirleri almak; icabında yasal yollara gitmek.

32.  Ülkemize yeniden gelen turistleri ve turizm alanında başarılı hizmetler veren işletmecileri ödüllendirmek,

33.  Derneğin amacına uygun toplantı, balo, defile, folklor gösterileri, festivaller, gösteriler, geziler, kongre, seminer, konferans, sergiler, fuarlar organize edebilir ve düzenleyebilir.

34.  Derneğin üyelerine mesleki bilgi ve kendi aralarında iletişim sağlamak amacına yönelik olarak bülten, dergi, gazete yayınlayabilir, radyo ve televizyonda yayın yapabilir ve internet ortamında site kurmak yoluyla yayın hazırlar.

 

MADDE 5.DERNEĞE ÜYELİK:

A-Asli üyelik: Derneğe tüzel kişiler ve gerçek kişiler üye olabilir.

Tüzel kişi üyelik ile ilgili kanun ve yönetmeliklere göre Kültür ve Turizm Bakanlığından aşağıdaki belgelere sahip olanlar asli üye olabilirler.

a)     işletme veya yatırım işletme belgesi almış olan otel işletmeleri

b)     özel tesis belgeli oteller

Tüzel kişiyi; tüzel kişinin Yönetim Kurulu üyeleri veya Tüzel kişi yönetim kurulunu temsil ile görevlendireceği üst düzey yöneticiler tüzel kişiyi temsil eder ve oy kullanır. Üyenin tüzel kişi temsil görevleri sona erdiğinde, tüzel kişi adına oy kullanacak başka bir üst düzey yönetici tüzel kişinin Yönetim Kurulu tarafından yeniden belirlenir ve dernek yönetim kuruluna yazı ile başvurulur.

Tüzel kişi temsil yetkisi biten yetkili üyeler; dernek üyeliğinin sona ermesi halinde gerçek kişi üyelik özel şartdan yararlanarak, dernek yönetim kuruluna başvurabilirler. Bu şart; Tüzel kişi üyeliğine sahip olan üyeler; tüzel kişide temsil yetkisi bittikten sonra dernek yönetim kuruluna başvurarak; tüzel kişilik üye aidatlarını ödeyerek, gerçek kişi üye olabilirler. Üyeliğinin onaylanmasını dernek yönetim kurulu karar verir.

Gerçek kişi üyelik; 5 yıl süreyle kültür ve turizm belgeli bir işletmede yöneticilik yapmış olan gerçek kişi olmaları şartı aranır.

Asil üyeler, aralarında herhangi bir ayrım yapılmaksızın, Genel Kurulda oy kullanmak, seçmek

ve seçilmek hakkına sahiptirler. Her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Giriş ve yıllık aidatlar ile katkı paylarının miktar ve ödeme koşulları Genel Kurulca belirlenir veya Yönetim Kuruluna bu hususlarda yetki verilir.

 

B-Onur Üyeliği : İlim ve iş alemine mensup kişilerden layık görüleceklere yönetim

kurulu kararıyla dernek onur üyeliği verebilir. Onur üyeleri dernek çalışmalarına iştirak edebilirler ancak oy kullanmazlar. Aidat ödemeleri ihtiyaridir. Onur üyeleri ile haberleşmede elektronik posta yolu esastır.

 

C-ÜYELERİN HAKLARI;

1.         Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir.

2.         Üyelerin, Genel kurul Toplantılarına ve kararların oluşması amacıyla yapılan görüşmelere ve oylamalara katılma hakkı vardır.

3.         Her üyenin derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.

4.         Dernekten çıkan ve çıkarılan üyeler, dernek mal varlığında hak idda edemez.

5.         Dernek çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan konulan kurallar ve uygulanan hükümler düzeyinde yararlanma hakkı vardır.

6.         Her üyenin Genel Kurul’da bir (1) oy hakkı vardır.

7.         Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

 

D-ÜYELERİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ;

1.         Türk Madeni Kanunu’na, dernekler kanununa, dernek tüzüğüne, yönetmeliklerine, yönergelerine ve disipline uymak.

2.         Aidat, Ödenti ve paylarını zamanında ödemek, yükümlülüklerini süresinde yerine getirmek.

 

MADDE 6.ÜYELİĞE GİRİŞ:

Derneğe üye olmak isteyenler Yönetim Kuruluna bu kurulun tespit ettiği şekilde

yazılı ve imzalı bir talepname ve en az 2 dernek üye referansı ile müracaat ederler.

Asli üye talepnamesine Kanunun aradığı Yönetim Kurulunca belirlenecek diğer belgeler eklenir.

Yönetim Kurulu usulüne uygun yapılan müracaatları en geç otuz gün içinde değerlendirir, karara bağlar ve sonucu yazı ile başvuru sahibine bildirir. Üyeliğe kabulüne karar verilen şahıs giriş aidatını ödedikten sonra Üye Kayıt Defterine kaydolunur, üyelik haklarından yararlanma bu suretle başlar. Giriş ve yıllık aidatlar ile katkı paylarının miktar ve ödeme koşulları Genel Kurulca belirlenir veya Yönetim Kuruluna bu hususlarda yetki verilir. Aksine Genel Kurul veya aldığı yetkiye dayanarak Yönetim Kurulunca karar verilmediği sürece yıllık aidatlar her takvim yılının Haziran ayı sonuna kadar ödenir.

Her üyenin üyeliğe giriş beyannamesinde belirttiği adresi tebligat adresidir. Adres değişikliğinin yazılı olarak Derneğe bildirilmemesi halinde, mevcut adrese Dernekçe yapılacak tebligat geçerli sayılır.

 
MADDE 7.ÜYELİKTEN ÇIKMA:

Türk Medeni Kanunu madde 70 gereği üyelikte bulunduğu döneme ilişkin aidat ve sair

ödenti yükümlerini ödeme zorunluluğu devam etmek kaydıyla;

 

A-KENDİLİĞİNDEN:

Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir. Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikte ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

İlgili İdare tarafından Tesisin belgesinin iptal edildiğine ilişkin yazılı bilgi verilmesi halinde,

söz konusu üyenin üyeliği, Yönetim Kurulu Kararı ile sona erdirilebilir.

B-ÇIKARILMA İLE;

Aşağıdaki hallerde yönetim kurulu kararı ile üyenin dernekten ilişiği kesilir.

    Aidatını hiçbir bildirim yapmaya gerek kalmaksızın 2 kez üst üste süresinde ödemeyenler.
    Kanunlara ve Dernek Tüzüğüne aykırı veya amaca zarar verici hakaret edenler.
    Yüz kızartıcı ağır cezayı gerektiren bir fiilden dolayı mahkum oldukarı sabit olanlar
    Genel Kurul Kararlarına aykırı hareket edenler.

 

Üyeliği sona erenlerin zilyetlikleri altında bulunan Dernek Demirbaşlarını iade etmeleri gerekir. Söz konusu demirbaşı iade etmemesi veya edememesi durumunda rayiç bedelinin iki katı tutarını nakit olarak ödeme zorunluluğu bulunmaktadır.

 

 
MADDE 8.AİDATLARIN ÖDENMEMESİ HALİNDE YAPILACAK İŞLEMLER:

Yönetim Kurulu, kendisine bildirim yapılmış olmasına bakmaksızın en geç 30.Haziran tarihine kadar aidatlarını ödemeyen üyeler hakkında, 30 Haziran tarihi itibarıyla aidatların cebri icra marifetiyle tahsiline karar verebilir.


MADDE 9.DERNEĞİN ORGANLARI:

    Genel Kurul
    Yönetim Kurulu
    Denetleme Kurulu

 

 

MADDE 10.GENEL KURUL NİTELİĞİ, OLUŞUMU, YETKİLERİ:

Genel Kurul; derneğinin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı asli üyelerden

oluşur. Genel kurulu her (3) üç yılda bir Aralık ayı içerisinde olağan olarak toplanır. Ancak yönetim veya denetleme kurullarının gerekli görmesi durumunda veya kayıtlı üyelerin 5 te 1’inin yazılı başvurusu ile olağanüstü olarak da toplanabilirler.

 
A.GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ;

Genel Kurul derneğin en yetkili kuruludur. Genel Kurulda görüşülüp karar

bağlanacak konular şunlardır:

 

1.     Dernek organlarının seçilmesi

2.     Dernek Tüzüğünün değiştirilmesi

3.     Yönetim ve Denetleme Kurulları raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulu ile Denetleme Kurulunun ibra edilmesi.

4.    Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin  görüşülüp, aynen veya değiştirilerek Kabul edilmesi.

5.     Dernek için gerekli taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.

6.     Dernağin federasyona katılması veya ayrılması, şubeler açılmasına karar verilmesi, fedarasyona katılması halinde katılacağı fedarasyonun tüzüğünde belirlenen sayıda temsilcileri seçmesi.

7.     Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışında dernek veya kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması.

8.     Derneğin feshedilmesi.

9.     Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevlerin yerine getirilmesi.

10- Üye aidatlarının ve üyelerden alınacak sair ödentilerin meblağının ve ödeme dönemlerinin belirlenmesi,

11- Belirlenen aidat ve ödentilerin belli limitler dahilinde artırılıp azaltılması hususunda Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 

 
B.GENEL KURUL TOPLANTIYA ÇAĞRI VEYA GÜNDEM;

Yönetim kurulu dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, yönetim kurulunca enaz onbeş gün önceden, günü, saati, yeri, ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı ya da elektronik posta ile bildirmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çagrıda çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat, ve yerde yapılacagı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Denetleme kurulunun veya dernek üyelerinin beşte birinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu, genel kurulu en geç bir ay içerisinde olağanüstü toplantıya çağırır. Genel Kurulda yalnız gündeme konulan maddeler görüşülür, ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda birinin talebi üzerine görüşülmesi istenen ek konuların gündeme getirilmesi zorunludur.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

C.TOPLANTI YERİ VE TOPLANTI YETER SAYISI;

Genel kurul toplantıları, yönetim kurulunun uygun bulduğu bir yerde veya

dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.

Genel kurul dernek tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetleme kurulları üye tam sayısından iki katından az olamaz. Genel Kurul toplantıları bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 
Ç.TOPLANTI USULÜ;

Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler. Kimlik belgesini göstermeyenler belirtilen listeyi imzalamayanlar ile genel kurula katılma hakkı bulunmayan üyeler toplantı yerine alınamaz. Bu kişiler ve dernek üyesi olmayanlar, ayrı bir bölümde genel kurul toplantısını izleyebilir.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir ve toplantı yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanmaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra toplantıyı yürütmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazirun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir. Genel kurul gündemdeki konuların görüşülerek karara bağlanmasıyla sonuçlandırılır. Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır. Toplantı sonunda tutanak ve diğer belgeler yönetm kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Mahkemece kayyım atanması veya medeni kanunun 75 inci maddesinin ikinci fıkrasına göre görevlendirilme yapılması halinde, bu maddede yönetim kuruluna verilecek görevler bu kişiler tarafından yerine getirilir.


MADDE 11.GENEL KURUL KARARLARI:

A-   KARAR YETER SAYISI:

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır, ancak tüzük değişikliği ve derneği feshi kararları toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

B-    OY HAKKINDAN YOKSUNLUK:

Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.

C-    KARARIN İPTALİ:

Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde; her halükarda karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurarak kararın iptalini isteyebilir.

Diğer organların kararlarına karşı dernek içi denetleme yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz. Genel kurul kararlarının yok veya butlanla hükümsüz sayıldığı durumlar saklıdır.

 

 

MADDE 12.YÖNETİM KURULU OLUŞUMU VE GÖREVLERİ:

Yönetim kurulu genel kurulun dernek asli üyeleri tarafından üç (3) yıl için gizli oyla

seçilir. Yönetim kurulu 7 asli ve 5 yedek üye olmak üzere gizli oyla seçilen üyeden oluşur. Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tam sayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetleme kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmadığı hallerde üyelerden birinin talebi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurul toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yönetim kurulu, ilk toplantısında kendi arasında yapacağı bir seçimle bir yönetim kurulu başkanı bir yönetim kurulu başkan yardımcısı, bir genel sayman, bir genel sekreterle mevcut komisyonlardan sorumlu üyeleri seçer. Yönetim Kurulu Başkanı en fazla üst üste iki dönem seçilebilir. Derneği yönetim kurulu başkanı temsil eder. Başkan bazı konularda imza yetkisini genel sekretere devrede bilir. Yönetim kurulu ayda en az bir defa Yönetim kurulu üye tamsayısının yarısının bir fazlasıyla toplanır. Oy çokluğu ile karar alınır.  Geçerli özrü olmaksızın üç toplantıya katılmayan üye yönetim kurulundan kendiliğinden istifa etmiş sayılır. Yerine sıradaki yedek üye alınır.

 

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri başlıca şöyledir;

Derneğin yürütme ve temsil organı olarak, bu görevi kanuna ve dernek tüzüğüne uygun

olarak yerine getirmek.

Temsil görevini, gerekli gördüğü hallerde üyelerden birine veya üçüncü kişiye vermek.

Komisyonlar oluşturmak ve bu komisyonlara kendi aralarında seçeceği bir Yönetim Kurulu üyesini Komisyon Başkanı olarak seçmek. Bu şekilde belirlenen üye dernek üyeleri arasından komisyonunda görev yapacak diğer üyeleri belirler ve 15 gün içinde Dernek genel sekreterine yazılı olarak bildirir. Bu komisyonların görev ve çalışma usulleri dernek yönetim kurulunca bir yönerge ile belirlenir.

Derneğin gelir gider hesaplarına ilişkin incelemeleri yapmak ve gelecek döneme ait

bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak, harcamalarda tasarrufa önem vermek. Dernek amaçlarını gerçekleştirmek üzere yurtiçinde ve yurtdışında ziyaretlerde bulunmak. Dernek tüzüğünün amaçlarına, genel kurul ve yönetim kurulu kararlarına aykırı davranış ve tutum içinde bulunan üyelerin durumunun incelenmesini ve üye hakkında uyarı ve kınama şeklinde disiplin cezası vermek ya da üyelikten çıkarmak. Dernek tüzüğünün, mevzuatın ve genel kurulun kendisine verdiği diğer işleri yapmak ve yetkileri kullanmak.

Derneğe yararı olacağı düşünülen kişi ve kuruluşları giriş bağışından muaf tutmak suretiyle üye olarak kabul etmek. ( Ancak bu durumda Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği aranır.) Genel Kurul tarafından belirlenen sınırlar dahilinde belirlenen üye aidat ve ödentilerini artırıp azaltmak.

 

MADDE 13.DENETLEME KURULU:

Denetleme kurulu üç asil ve üç yedek olmak üzere Genel Kurulca seçilir.

Denetleme Kurulu; derneğin, bu tüzükte gösterilen amaçlarının gerçekleştirilmesi için sürdüreceği çalışmalar doğrultusunda faaliyet gösterip, göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata uygun olarak tutulup tutulmadığını, tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre, ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

 

MADDE 14.ORGANLARA SEÇİLENLERİN İDAREYE BİLDİRİLMESİ:

Yönetim kurulu, genel kurulu izleyen 30 gün içinde; yönetim kurulu ve denetleme

kurulu ile derneğin diğer organlarına seçilen asıl ve yedek üyeleri mülki amirliğe bildirir. Aynı usul dernek organlarında ve yerleşim yerinde meydana gelen değişiklikler için de geçerlidir.

MADDE 15.DERNEĞİN GELİR KAYNAKLARI:

Derneğin gelir kaynakları şunlardır;

·       Giriş ve yıllık üye aidatı, bağış

·       Dernekçe yapılan yayınlar, tertiplenecek yemekli toplantı, piyango, balo, konser, çeşitli yarışmalar ve konferanslar gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler.

·       Bağış ve yardımlar.

·       Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler.

·       Yardım toplama hakkındaki, mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak gelirler.

Derneğin dış ülkelerdeki gerçek ve tüzel kişilerden veya diğer kuruluşlardan yardım

alması için önceden mülki amirliğe bildirimde bulunması gerekir.

Üyeler, olağan genel kurulda günün ekonomik koşullarına göre belirlenecek olan

üyeliğe kabulde giriş aidatı ve yıllık aidatı muntazaman öder.

Dernek siyasi partilerden işci ve işveren sendikalarından ve mesleki kuruluşlardan

herhangi bir suretle maddi yardım kabul edemez ve adı geçen kuruluşlara yardımda bulunamaz.

 
MADDE 16.DERNEĞİN BORÇLANMASI:

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç

duyulması halinde Yönetim Kurulu Kararı ile Yönetim Kurulu Başkan ve Yönetim Kurulu üyelerinin müteselsil ve müşterek kefaleti ile borçlanma yapabilir. Borçlanma miktarı en son genel kurulda ibra edilen bilançonun gelir kalemleri toplamının yarısını geçemez. Borçlanma vadesi bir sonraki seçimli genel kurul tarihini geçemez. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarakta yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

 

 

 

 

MADDE 17.DERNEKÇE TUTULACAK DEFTERLER:

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin Dernekler Yönetmeliğinin 31. Maddesinde belirtilen haddi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir. Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü; Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

5-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

6-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

Alındı Belgesi Kayıt Defteri ile Demirbaş Defterinin tutulması zorunlu değildir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2 ve 3 üncü alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da tutulur.

2-Yevmiye Defteri ve Büyük Defter: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler (Büyük Defter hariç), kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan Yevmiye Defteri’nin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

 

MADDE18.GELİR VE GİDERLERDE USUL:

Dernek gelirleri alındı belgesi ile toplanır ve giderler harcama belgesi ile

yapılır. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer. Alındı belgeleri ve harcama belgelerinin saklama süreleri beş yıldır.

Dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak alındı belgeleri yönetim

kurulu kararı ile bastırılır. Alındı belgelerinin şekli, bastırlması, onaylanması ve kullanılması ile dernek gelirlerinin toplanmasında kullanılacak yetki belgesine ilişkin hususlar yönetmelikte düzenlenir. Yönetim kurulu asil üyeleri hariç; Dernek gelirlerini toplayacak kişiler yönetim kurulu kararıyla belirlenir ve bunlar adına yetki belgesi düzenlenir.

Dernekler tarafından tutulacak defter ve kayıtlar ile ilgili usul ve esaslar

yönetmelikte düzenlenir. Bu defterlerin dernekler biriminden ya da noterden onaylı olması zorunludur.Gelirlerin toplanmasında nakit veya POS cihazı yoluyla mail order sistemi  uygulanması esastır. Onay belgesi düzenlenecek alındı belgesine iliştirilir. Gelir ve Giderler ilgili deftere sayman tarafından işlenir. Üyeden alınan aidat ve yardımlar üye kayıt defterine Genel Sekreter tarafından işlenir ve muntazaman tutulur.

 

MADDE 19.TAŞINMAZ MAL EDİNME:

Dernek Genel Kurulun yetki vermesi üzerine yönetim kurulu kararıyla

taşınmaz mal satın alabilir veya taşınmaz mallarını satabilirler. Dernekler edindikleri taşınmazları tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde Taşınmaz Mal Bildirimini doldurmak suretiyle milki idare amirliğine bildirmekle yükümlüdürler.

 

MADDE 20.LOKAL AÇMA:

Dernek merkezinin bulunduğu yerde mahallin en büyük mülki amirinden

izin almak ve kanunlara aykırı olmamak şartı ile bir lokal açabilir ve işletebilir.

 

MADDE 21.DERNEĞİN İÇ DENETİM ŞEKİLLERİ:

Derneğin iç denetimi dernekler yasası ve dernekler tüzüğüne göre

denetleme kurulu tarafından gerçekleştirilebilir. Denetleme kurulu üyelerinin istemi üzerine, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, dernek yetkililerin tarafında gösterilmesi veya verilmesi, yönetim yerleri, müesseseler ve eklentilerine girme isteğinin yerine getirilmesi zorunludur.

Derneğin amacına ulaşması için, bir araya gelmiş üyelerin arasında oluşan görüş birliğinin sürdürülmesi ile dayanışmanın sağlanması üye ilişkilerinin disipline edilmesi belirlenen çalışma planının ve bütçeyle uygulamaya konulan programın en iyi şekilde gerçekleştirilmesi için denetleme kurulunun tetkiklerine esas teşkil etmek üzere Genel Kurulun onayı ile iç denetleme yönetmelikleri çıkarılabilir.

                                                                                                                           

MADDE 22.DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYESİ:

Genel Kurulun derneğin feshine karar alabilmesi için tüzüğe göre Genel

kurula katılma hakkına sahip dernek üyelerinin en az üçte ikisinin toplantıda bulunması şarttır. İlk toplantıda çoğunluğun sağlanmaması halinde üyeler usule uygun olarak ikinci toplantıya çağrılır, ikinci toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetleme Kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz. Feshe ilişkin kararın toplantıda hazır bulunan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınması gereklidir.

Genel Kurulda fesih kararı oylaması açık olarak yapılır. Derneğin feshi

Yönetim Kurulu tarafından beş gün içerisinde mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Fesih halinde derneğin menkul ve gayrı menkul malları TEV’e(Türk Eğitim Vakfı) devredilir. Tasfiye ve intikal ilgililerin gözetiminde yapılır. Derneklerin para mal ve haklarının tasfiyesi aşağıda belirtilen esaslara göre yapılır.

a)     Tasfiyenin dernek tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılması:

Genel Kurul Kararı ile feshedilen veya kendiliğinden sona erdiği tespit edilen derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi, tüzüğünde gösterilen esaslara göre yapılır. Bu derneklerin para, mal ve haklarının devri, son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adına “Tasfiye halinde ANKARA TURİSTİK OTELCİLER VE İŞLETMECİLER DERNEĞİ” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemleri sırasında borçlu olduğu tespit edilen derneklerin alacaklarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alcaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda borçlulardan alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan para ve mallar tüzükte belirtildiği şekilde devredilir.

Bu derneklerin para mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasına müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tuıtanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Bu derneklerin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesinede verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

b)     Tasfiyenin mahkeme kararı ile yapılması:

Tüzükte tasfiyenin ne şekilde yapılacağının genel kurul kararına bırakıldığı hallerde genel kurul tarafından bir karar alınmamış veya genel kurul toplanamamış veya son yönetim kuruluna yapılan tebligata rağmen tasfiye işlemleri yapılmamışsa, yahut dernek mahkeme kararı ile feshedebilmişse, derneğin bütün para, mal ve hakları mahkeme kararıyla bulunduğu ildeki amacına en yakın ve kapatıldığı tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Bu derneklerin para, mal ve haklarının tasfiye mahkeme kararında belirtilen esaslara göre yapılır ve tasfiyenin tamamlanmasını ve müteakip, durum ilgili mülki idare amirliğine bildirilir.

 

MADDE 23.TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ:

Dernek yönetim kurulu veya asli üyelerinin gerekçeli teklifleri üzerine Genel

kurul kararıyla yapılır. Ancak Tüzük tadilinin gerçekleşmesi için Genel kurula iştirak eden üyelerin üçte ikisinin tüzüğün değiştirilmesi lehinde oy kullanması şarttır.

 

MADDE 24.TÜZÜKTE AÇIK HÜKÜM BULUNMAYAN HALLER:

Bu tüzükte açık hüküm bulunmayan durumlarda yürürlükteki dernekler

kanunu ve Türk medeni kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon